爱游戏官网信誉好

Tìm hi?u thêm

Chu?i c?ng nghi?p tích h?p LONGi

LONGi lu?n gi? v?ng l?y giá tr? khách hàng làm c?t l?i và cam k?t t?o ra m?t ng?i nhà xanh s?ch ??p và ?áng s?ng cho toàn nh?n lo?i. Chúng t?i th?ng qua cung c?p các s?n ph?m có giá tr? gia t?ng cao ?? cung c?p gi?i pháp m?t c?a cho ngành n?ng l??ng xanh, giúp b?n l?a ch?n hi?u qu? cao h?n và d?ch v? ti?n l?i h?n.

Silicon Wafer hi?u qu? cao

爱游戏官网信誉好单晶硅片

Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

M?-?un thay ??i cao

爱游戏官网信誉好高转化率组件

V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y l?u dài c?a các m?-?un.

Tìm hi?u thêm

Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

爱游戏官网信誉好多场景太阳能光伏解决方案

??i ng? và h? th?ng qu?n l? và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

Tìm hi?u thêm

Silicon Wafer hi?u qu? cao

爱游戏官网信誉好单晶硅片

Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

M?-?un thay ??i cao

爱游戏官网信誉好高转化率组件

V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y l?u dài c?a các m?-?un.

Tìm hi?u thêm

Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

爱游戏官网信誉好多场景太阳能光伏解决方案

??i ng? và h? th?ng qu?n l? và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

Tìm hi?u thêm

Trung t?m nghiên c?u LONGi

LONGi Tr??ng có m?t Trung t?m nghiên c?u và phát tri?n... v? bào x??ng b?ng silicon, pin, thành ph?n và gi?i pháp, thi?t l?p quan h? h?p tác chi?n l??c v?i các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c nh? tr??ng ??i h?c New South Wales và Vi?n nghiên c?u v?t ch?t Sillicon qu?c gia tr??ng ??i h?c Chi?t Giang, h?p h?p nghiên c?u ??i h?c h?p k? thu?t, cung c?p b?o ??m cho s? phát tri?n k? thu?t, và giành ???c trung t?m c?ng ngh? qu?c gia.

Trung t?m nghiên c?u LONGi

LONGi Tr??ng có m?t Trung t?m nghiên c?u và phát tri?n... v? bào x??ng b?ng silicon, pin, thành ph?n và gi?i pháp, thi?t l?p quan h? h?p tác chi?n l??c v?i các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c nh? tr??ng ??i h?c New South Wales và Vi?n nghiên c?u v?t ch?t Sillicon qu?c gia tr??ng ??i h?c Chi?t Giang, h?p h?p nghiên c?u ??i h?c h?p k? thu?t, cung c?p b?o ??m cho s? phát tri?n k? thu?t, và giành ???c trung t?m c?ng ngh? qu?c gia.

1000 <+>
K? thu?t viên
123.58 t? nh?n d?n t?
??u t? vào nghiên c?u phát tri?n
1,387 h?ng m?c
S? l??ng b?ng sáng ch?
26.81 <%>
Hi?u qu? HJT

Gi?i pháp

LONGi ?ang trên con ???ng ??i m?i t? ??i m?i s?n ph?m thay ??i ngành c?ng nghi?p ??n ??i m?i c?ng ngh? thay ??i b? c?c ngu?n n?ng l??ng c?a th? gi?i. Tr??c nhu c?u ?ng d?ng c?a nhi?u hoàn c?nh ? các ngành ngh?, LONGi cung c?p các gi?i pháp toàn c?nh.

爱游戏官网信誉好太阳能光伏电站解决方案

Gi?i pháp tr?m phát ?i?n

Giúp ngành c?ng nghi?p ?i?n th?c hi?n ???c tính trung hòa carbon m?t cách toàn di?n

Tìm hi?u thêm
爱游戏官网信誉好太阳能光伏行业用户解决方案

Gi?i pháp ngành

爱游戏官网信誉好工厂图ICON

Gi?i pháp toàn c?nh cho ngành quang ?i?n +

Tìm hi?u thêm
爱游戏官网信誉好太阳能光伏发电户用解决方案

Gi?i pháp gia ?ình

C?ng nghi?p quang ?i?n x?y d?ng n?ng th?n t??i ??p

Tìm hi?u thêm
爱游戏官网信誉好氢能方案

Gi?i pháp n?ng l??ng hydro

Gi?i pháp n?ng l??ng ?i?n xanh + hydro xanh ?? x?y d?ng m?t trái ??t xanh

Tìm hi?u thêm
爱游戏官网信誉好环境、社会与治理

C?ng ty và Chính ph?

Chúng t?i thúc ??y ??i m?i ?? làm cho th? gi?i tr? nên lành m?nh h?n, an toàn h?n và b?n v?ng h?n. Chúng t?i chú tr?ng vai trò phát huy c?a mình trong m?i tr??ng kinh doanh toàn c?u và ngh?a v? theo ?u?i c?ng d?n doanh nghi?p tiêu chu?n cao